» POLAND » INSTYTUCJE (INSTITUTIONS) (Group1)
 

 

INSTYTUCJE (INSTITUTIONS) (Group1)

 

INSTYTUCJE

Do instytucji wspierających rozwój regionalny na Podkarpaciu należą :
-  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
-  Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu
-  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
-  Agencja Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A. w Krośnie
-  Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ustrzykach Dolnych.
-  Instytucje finansowe - oddziały i filie banków komercyjnych, oferujące kompleksowe pakiety usług finansowych, włącznie z ofertą biur maklerskich.
-  Izby i stowarzyszenia gospodarcze - izby oraz kluby biznesu, izby rolnicze, gospodarcze i izby przemysłowo handlowe. Do najprężniej działających należą Izba Przemysłowo Handlowa w Rzeszowie oraz Podkarpacki Klub Biznesu.
-  Ośrodki wspierania przedsiębiorczości - instytucje te świadczą przede wszystkim usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe. Ośrodki wspierania przedsiębiorczości działają w Krajowym Systemie Usług dla MŚP, zarządzanym przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju MŚP w Warszawie. Do tej sieci na terenie województwa należy łącznie 13 ośrodków, w tym Rzeszowska Sieć Centrów Wspierania Biznesu przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie.
-  Centra innowacji i transferu technologii. Zajmują się zagadnieniami wdrażania innowacji i transferem technologii. Przy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu funkcjonuje Centrum Transferu Technologii, które akredytowane jest przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Głównym celem Centrum jest wspieranie finansowe innowacji i nowych technologii. Wiodącą rolę w zakresie badań dotyczących stosowania najnowszych technologii, zwłaszcza w przemyśle, odgrywa Politechnika Rzeszowska.
-  Ośrodki szkoleniowo-konsultingowe. Misją instytucji szkoleniowo-doradczych jest stymulowanie rozwoju gospodarczego województwa poprzez działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną i naukową. Większość z nich usytuowana jest w Rzeszowie, gdzie szczególną pozycję ma Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, w skład którego m. in. wchodzą : Rzeszowska Szkoła Menedżerów oraz Przedstawicielstwo EURO-INFO.
-  Instytucje pośrednictwa pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Poza strukturami statutowo odpowiedzialnymi za zwalczanie bezrobocia, jakimi są wojewódzki i powiatowe urzędy pracy, na terenie województwa podkarpackiego działa szereg organizacji pozarządowych, które organizują pośrednictwo pracy i inne alternatywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Lista tych instytucji zawiera m.in. takie organizacje jak : kluby pracy, centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, gminne kluby aktywnego poszukiwania pracy.

INSTITUTIONS

Regional development of the Podkarpackie Region is supported by the following institutions :
-  Rzeszowska Agency of Regional Development Co in Rzeszów
-  Agency of Regional Development ‘MARR’ Co in Mielec
-  Tarnobrzeska Agency of Regional Development Co in Tarnobrzeg
-  Agency of Regional Development ‘Karpaty’ Co in Krosno
-  Bieszczadzka Agency of Regional Development Co in Ustrzyki Dolne
-  financial institutions - branches of commercial banks offering complete financial services including stockbroking.
-  economic chambers and associations - business chambers and clubs, agricultural and economic chambers, and industrial-trade chambers. The most active ones are Industry-Trade Chamber in Rzeszów and Podkarpacki Business Club.
-  centres of support for enterprise - they serve mainly as advisory, educational, information and financial bodies, e.g. the one in Rzeszów : Rzeszowska Chain of Centres Supporting Business at Association of Enterprise Promotion in Rzeszów.
-  Centres of innovation and technology transfer - they introduce innovations and transfer technologies, e.g. Centre of Technology Transfer at Agency of Regional Development ‘MARR’ in Mielec supports financially innovations and new technologies. The leader in the field of research regarding new technologies, especially in industry, is Rzeszów Polytechnic.
-  Educational-consulting centres - Their aim is to stimulate economic development of the voivodeship by means of training, advice, information and science. Most of them are based in Rzeszów, just like Association of Enterprise Promotion which includes among others : Rzeszowska School of Managers and Agency of EURO-INFO.
-  Employment agencies and anti-unemployment institutions - apart from structures statutorily responsible for preventing unemployment such as voivodeship and powiat employment agencies, there are in the podkarpackie voivodeship lots of non-governmental organizations working in this field, e.g. employment clubs, training centres and others.

 
Publié le samedi 5 avril 2008

 
 
Home     |    Editors area