» our blogs » PRAWO (LAW)
 

 

PRAWO (LAW)

 

PRAWO

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym…” (Konstytucja RP)

Źródłami powszechni obowiązującego prawa w Polsce są :
-  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (najważniejsze źródło prawa w Polsce)
-  Ustawy
-  Ratyfikowane umowy międzynarodowe
-  Rozporządzenia.
-  Akty prawa miejscowego (obowiązują one na obszarze działania organów, które je ustanowiły)

W systemie prawa polskiego wyróżnia się następujące źródła prawa :
-  Prawo państwowe – reguluje podstawowe zasady ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego.
-  Prawo administracyjne – reguluje organizację administracji publicznej.
-  Prawo finansowe – reguluje sprawy budżetu państwa, systemu bankowego i ubezpieczeniowego.
-  Prawo cywilne – reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki wynikające z praw osobistych osób fizycznych i prawnych.
-  Prawo gospodarcze – reguluje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
-  Prawo rodzinne – reguluje osobiste i majątkowe stosunki wynikające z zawarcia małżeństwa i stosunki między rodzicami i dziećmi.
-  Prawo pracy – reguluje stosunki między pracodawcami i pracownikami.
-  Prawo karne – określa jakie czyny są przestępstwami i ustala zasady odpowiedzialności za ich popełnienie.
-  Prawo procesowe – określa strukturę i organizację sądów i prokuratury, tryb postępowania przed sądami i tryb działania sądów.

LAW

‘Republic of Poland is a democratic legal state...’ (Constitution of RP)

The sources of Polish law are :
-   Constitution of Republic of Poland (the most important legal source in Poland)
-   Acts
-   Ratified international agreements
-   Resolutions
-   Acts of local law (valid where established, i.e. areas of local authorities) In the system of Polish law there are the following legal sources :
-   National law – regulates basic principles of political, economic and social systems.
-   Administrative law – regulates organization of public administration
-   Financial law – regulates national budget, banking and insurance system.
-   Civil law – regulates property relations and some relations resulting from personal rights of private and corporate bodies.
-   Economic law – regulates businesses
-   Family law – regulates personal and property relations resulting from marriages and relations between parents and children.
-   Labour law – regulates relations between employees and employers.
-   Criminal law – states what acts are crimes and makes principles of punishment.
-   Law of procedure – specifies the structure and organization of courts and public proscutor’s offices, and all court procedures.

 
Publié le samedi 5 avril 2008

 
On the Web
 
 
Home     |    Editors area