» our blogs » PRAWO (LAW)
 

 

PRAWO (LAW)

 

PRAWO

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym…” (Konstytucja RP)

Źródłami powszechni obowiązującego prawa w Polsce są :
-  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (najważniejsze źródło prawa w Polsce)
-  Ustawy
-  Ratyfikowane umowy międzynarodowe
-  Rozporządzenia.
-  Akty prawa miejscowego (obowiązują one na obszarze działania organów, które je ustanowiły)

W systemie prawa polskiego wyróżnia się następujące źródła prawa :
-  Prawo państwowe – reguluje podstawowe zasady ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego.
-  Prawo administracyjne – reguluje organizację administracji publicznej.
-  Prawo finansowe – reguluje sprawy budżetu państwa, systemu bankowego i ubezpieczeniowego.
-  Prawo cywilne – reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki wynikające z praw osobistych osób fizycznych i prawnych.
-  Prawo gospodarcze – reguluje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
-  Prawo rodzinne – reguluje osobiste i majątkowe stosunki wynikające z zawarcia małżeństwa i stosunki między rodzicami i dziećmi.
-  Prawo pracy – reguluje stosunki między pracodawcami i pracownikami.
-  Prawo karne – określa jakie czyny są przestępstwami i ustala zasady odpowiedzialności za ich popełnienie.
-  Prawo procesowe – określa strukturę i organizację sądów i prokuratury, tryb postępowania przed sądami i tryb działania sądów.

LAW

‘Republic of Poland is a democratic legal state...’ (Constitution of RP)

The sources of Polish law are :
-   Constitution of Republic of Poland (the most important legal source in Poland)
-   Acts
-   Ratified international agreements
-   Resolutions
-   Acts of local law (valid where established, i.e. areas of local authorities) In the system of Polish law there are the following legal sources :
-   National law – regulates basic principles of political, economic and social systems.
-   Administrative law – regulates organization of public administration
-   Financial law – regulates national budget, banking and insurance system.
-   Civil law – regulates property relations and some relations resulting from personal rights of private and corporate bodies.
-   Economic law – regulates businesses
-   Family law – regulates personal and property relations resulting from marriages and relations between parents and children.
-   Labour law – regulates relations between employees and employers.
-   Criminal law – states what acts are crimes and makes principles of punishment.
-   Law of procedure – specifies the structure and organization of courts and public proscutor’s offices, and all court procedures.

 
Publié le samedi 5 avril 2008

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le lundi 28 avril 2008 par Claudio Conti
 
Publié le mercredi 25 février 2009 par Claudio Conti
Mis à jour le dimanche 22 mars 2009
 
Publié le samedi 20 mars 2010 par Jean-Marc pinet
 
Publié le vendredi 22 mai 2009 par Jean-Marc pinet
 
Publié le mercredi 25 février 2009 par Claudio Conti
 
Publié le lundi 28 avril 2008 par Sara Rizzi
 
Publié le dimanche 22 mars 2009 par Claudio Conti
 
Publié le mardi 12 janvier 2010 par Jean-Marc pinet
 
Publié le samedi 6 septembre 2008 par Claudio Conti
 
Publié le vendredi 10 juillet 2009 par Claudio Conti
Sur le Web
 
 
Accueil     |    Espace rédacteurs