» POLAND »  Companies willing to employ foreign trainees (Firmy przyjmuj¹ce sta¿ystów z zagranicy)
 

 

Companies willing to employ foreign trainees (Firmy przyjmuj¹ce sta¿ystów z zagranicy)

 

Jednym z zadañ naszej grupy by³o znalezienie firm, które mia³yby mo¿liwoœæ przyjêcia sta¿ysty z zagranicy. Obecnie w naszym regionie owe firmy przyjmuj¹ zagranicznych sta¿ystów.

One of our group’s tasks was to find companies willing to accept foreign students as trainees. In our region the following firms are capable of employing foreign students.


European Languages School ’ARTCOM’ (Szko³a Jêzyków Europejskich ‘ARTCOM’)
Fichier Word - 1.8 Mo

Foreign Languages School ‘ANGLOCLASS’ (Szko³a Jêzyków Obcych ‘ANGLOCLASS’)
Fichier Word - 1.7 Mo

Private Language School PROMESA (Niepubliczna Placówka Oœwiatowa PROMESA )
Fichier Word - 2.7 Mo

Project office “KALITA” SP. Z O.O.( Biuro projektów „KALITA” SP.Z O.O.)
Fichier Word - 738 ko

School of French ’AMBASADOR’(Szko³a Jêzyka Francuskiego ’AMBASADOR’ )
Fichier Word - 4.1 Mo
 
Publié le samedi 6 septembre 2008

 
 
Home     |    Editors area