» POLAND » (Group 4) Social security for foreigners/ubezpieczenia społeczne dla obcokrajowców
 

 

(Group 4) Social security for foreigners/ubezpieczenia społeczne dla obcokrajowców

 

Ubezpieczenia społeczne dla cudzoziemców

Social security for foreigners

Art. 37 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.(Dz.U. z 16.07.1997r. Nr 78, poz.483) gwarantuje cudzoziemcom takie samo traktowanie jak obywatelom polskim, wyjątki od tej zasady może określić tylko ustawa. Uregulowania dot. cudzoziemców znajdują się w szeregu aktów prawnych.

Art. 37 p. 1 of Polish Republic Constitution of 2 April 1997 (Official Journal of 16th July 1997 No 78, p. 483) secures equality for Polish and foreign citizens, exceptions can be determined only by a seperate act. Regulations concerning foreigners are included in a number of legal acts.

Podejmowanie pracy przez posiadacza karty stałego pobytu Cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu korzystają z prawa do swobodnego podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu).

Employment of a permanent residence card owner Foreigner who owns a permanent residence card has the right to be employed (Act of 14th December 1994 on employment and unemployment prevention).

Podejmowanie pracy przez posiadacza karty czasowego pobytu Cudzoziemiec posiadający kartę czasowego pobytu może być zatrudniony lub można mu powierzyć inną pracę zarobkową, jeśli pracodawca uzyska na to zezwolenie starosty powiatu, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy , a cudzoziemiec zgodę na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy.

Employment of a temporary residence card owner Foreigner who owns a temporary residence card can be employed if employer receives a permision from Poviat Starost of the area of employer’s company, and the foreigner receives permission to be employed by the said employer.

Zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody starosty powiatu jest dopuszczalna :
-  jeżeli potrzeba zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej wynika z umów i porozumień międzynarodowych i dotyczy : a. młodzieży szkolnej i studentów podejmujących zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej- w okresie do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, a. osób wykonujących, indywidualnie lub w zespołach, usługi artystyczne do 30 dni w roku kalendarzowym, b. studentów studiów dziennych odbywanych w Polsce- przez okres nie przekraczający 3 miesięcy w czasie wakacji.

Employment of a foreigner in Poland without permission of Poviat Starost is legal if :
-   employment results from international agreements and contracts and concerns : a. school youth and students for maximum 3 months in a calendar year, b. individual artists or groups for maximum 30 days in a calendar year c. full time students for maximum 3 months during summer holidays

Nauka Każdy cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do korzystania z edukacji szkolnej i usług innych placówek oświatowych. Dostęp do bezpłatnej oświaty na takich zasadach, jak obywatele polscy przysługuje wyłącznie cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt stały (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 1993 r.).

Studies Every foreigner legally residing in Poland has the right to learn and study. Free education is allowed only for foreigners living in Poland on permanent basis (Decree of the Minister of National Education of 8th September 1993).

Ubezpieczenia społeczne Prawo do ubezpieczenia społecznego przysługuje cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie karty stałego pobytu na takich samych zasadach jak dla obywateli polskich - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Art. 5 ust. 2 : nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze RP nie ma charakteru stałego.

Social Security Foreigner who has a permanent residence card has the same right to obtain social security as a Polish citizen - Act of 13th October 1998 on social security system.

Więcej informacji można znaleźć na stronie : www2.mswia.gov.pl

For more information see : www2.mswia.gov.pl

 
Publié le dimanche 11 novembre 2007
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le samedi 6 septembre 2008 par Group 5 (Beata Drazek)
 
Publié le lundi 25 juin 2007 par Group 1 (Mateusz Wilusz)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 24 juin 2007 par Group 2 (Waldemar Stefanik)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 11 novembre 2007 par Group 4 (Joanna Kuta)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le mercredi 16 mai 2007 par Group 7(Zuzanna Drapala)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le mercredi 16 mai 2007 par Group 7(Zuzanna Drapala)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 2 décembre 2007 par Group 1 (Mateusz Wilusz)
 
Publié le samedi 29 septembre 2007 par Group 5 (Beata Drazek)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le lundi 25 juin 2007 par Group 8 (Marcelina Surowiecka)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 2 décembre 2007 par Group 1 (Mateusz Wilusz)
 
Accueil     |    Espace rédacteurs