» POLAND » (Group 5) Foreign students in Poland for work experience (Student z zagranicy - stazysta)
 

 

(Group 5) Foreign students in Poland for work experience (Student z zagranicy - stazysta)

 

Pierwszym warunkiem otrzymania stażu w Polsce jest posiadanie statusu bezrobotnego. Obcokrajowiec ubiegający się o status bezrobotnego powinien przedstawić następujące dokumenty :
-  dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
-  dowolny dokument stwierdzający tożsamość

Staż to umowa między firmą a powiatowym urzędem pracy. Staż pozwala osobie bezrobotnej nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu. Staż może odbywać osoba :
-  do 25 roku życia
-  osoba bezrobotna do 27 roku życia, która w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie ukończyła szkołę wyższą.

Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy, okres trwania stażu powinien umożliwić zdobycie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych założonych w programie stażu. O długości i terminie stażu decyduje powiatowy urząd pracy. Staż pokrywa powiatowy urząd pracy. Osobie odbywającej staż przysługuje :
-  stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnego - obecnie 470 zł netto (za okres wypłacania stypendium nie przysługuje zasiłek)
-  dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni odbywania stażu
-  ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe

To become a graduate apprentice in Poland, one has to fulfill the basic condition of being unemployed. A foreigner applying for the status of an unemployed graduate has to present the following documents :
-  a proof of residence,
-  an identity card. An apprenticeship is a contract between a company and a local employment office. Apprenticeship allows an unemployed graduate to gain qualifications or learn skills necessary to do a job by practising certain tasks included in the apprenticeship programme.

An apprenticeship can be granted to :
-  an unemployed graduate no older than 25 years of age,
-  an unemployed person no older than 27 years of age and being a higher education graduate, within 12 months from the date stated on the diploma, certificate or another document. Apprenticeship periods range from 3 to 12 months. The length and date of an apprenticeship is decided by the local employment office, which also covers all the costs of the apprenticeship.

An apprentice has a right to :
-  a scholarship equaling an unemployment benefit - currently 470 PLN net
-  (within the period of a scholarship being paid, an unemployment benefit is not granted),
-  two days off work in every 30 days of the apprenticeship,
-  retirement, pension and accident insurance.


Project office KALITA
Fichier Word - 737.5 ko

Foreign Languages School ANGL OCLASS
Fichier Word - 1.7 Mo

European Languages School ARTCOM
Fichier Word - 1.8 Mo
 
Publié le samedi 29 septembre 2007
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007

 
 
Home     |    Editors area