» POLAND »  (Group 4) Scholarships for foreign student of WSIiZ/stypendia dla studentów zagranicznych w WSIiZ
 

 

(Group 4) Scholarships for foreign student of WSIiZ/stypendia dla studentów zagranicznych w WSIiZ

 

Students in difficult financial situation can apply for food, accommodation and social stipend. To get the stipend students must submit a document confirming family income that amounts to no more than 572 PLN per family member. Students can get stipend for one academic year (10 months). If the last year of study lasts one semester, the stipend is given for such period (5 calendar months). Stipend is given on student’s written request submitted to Dean’s Office to the end of June. In the case of students who begin their studies in winter semester, the deadline is 15th October.

National Social Security Agency.

Its headquater is in Warsaw, the supervisory body is the minister of social issues. The Agency consists of the central body and local organizational units.

1. Its activities : a) execution of regulations of social security b) acknowledgement and establishment of social security obligation c) establishment of the right to social payment d) establishment and charging of social security, health, Labour Fund and Guaranteed Worker Services Fund premiums e) running individual social security accounts and accounts for premium payers f) establishment of the right to benefits from social security

2. Realization of international agreements in the fields of social security 3. Managing financial resources of social security funds 4. Control of medical certificates of temporary unfitness to work 5. Work on analyses and forecast in the field of social security 6. Issuing Biuletyn Informacyjny [ information booklet]

· The PZU can cooperate with foreign companies, i.e. it can pay benefits to authorized people living in Poland through issuing currency orders to be realized in banks.

The PZU authorities are :
-  President
-  Board whose chairman in the President
-  Board of Supervisors

Stypendia naukowe WSIiZ dla obcokrajowców

W przypadku trudnej sytuacji materialnej można się starać o przyznanie stypendium na wyżywienie, mieszkaniowego oraz socjalnego. Podstawa do przyznania każdego z tych stypendiów na WSIiZ jest dochód rodziny studenta. Student może otrzymać stypendium jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 572zł netto. Stypendium można otrzymać na I rok studiów ( a także studiów II stopnia). Stypendium przyznawane jest na rok akademicki ( 10 miesięcy kalendarzowych). Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr, wtedy przyznaje się stypendium na okres jednego semestru ( 5miesięcy kalendarzowych). Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta złożony w Dziekanacie. Wnioski o przyznanie stypendium na wyżywienie, stypendium socjalne składa się do 30 czerwca. W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października.

Zakres działania i zadań Zakładu Ubezpieczeń społecznych

Siedziba zakładu znajduje się w Warszawie. Nadzór nad działem Zakładu sprawuje minister do spraw zabezpieczenia społecznego.

1.Do zakresu działania zakładu należy : a) realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych b) stwierdzenie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych c) ustalanie uprawnień co do wypłacania świadczeń d) ustalanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Funduszy Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych e) prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczeniowych i kont płatników składek f) orzekanie przez lekarzy orzeczników zakładu oraz komisje lekarskie dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

2. Realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. 3. Dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych. 4. Opracowanie analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych. 5. Kontrola orzeczenia lekarskiego o czasowej nie zdolności do pracy. 6. Wydawanie Biuletynu Informacyjnego.

· Zakład może pośredniczyć w przekazywaniu świadczeń zleconych przez zagraniczne instytucje do wpłaty osobą uprawnionym i zamieszkałym w Polsce, poprzez wystawienie zleceń dewizowych do realizacji wpłat tych świadczeń przez banki.

Organami zakładu są :
-  prezes Zakładu
-  zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes Zakładu
-  Rada nadzorcza Zakładu

 
Publié le dimanche 11 novembre 2007
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007

 
 
Home     |    Editors area